یوگافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانیوگاشنبه 16 فروردين 1399سلسله پُست‌های آموزش یوگا | بخش اول | یوگا ورزشی که برای سلامت جسم و ذهن مفید است...
آناندا یوگافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانآناندا یوگاشنبه 16 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش دوم | از افکاری که بهداشت و سلامت روان را به خطر می اندازد، پرهیز کنید...
وی نياسافاطمه کریمیانفاطمه کریمیانوی نياساچهارشنبه 20 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش سوم | وضعیت یک پا، یک تمرین ساده است که هر کسی می‌تواند انجام دهد...
حرکت سگ با صورت رو به پایینفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت سگ با صورت رو به پاییندوشنبه 18 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش چهارم | حرکت سگ با صورت پایین در یوگا بازوها را قوی کرده و بدن را جوان می سازد...
حرکت درختفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت درختيكشنبه 24 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش پنجم | حرکت درخت در یوگا، باعث نیرومندی زانو ها و عضلات کمر می شود...
جهش هلالیفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانجهش هلالیپنجشنبه 21 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش ششم | جهش هلالی باعث باز شدن مفاصل می شود و عضلات شانه ها را تقویت می کند...
حرکت جنگجوی یکفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت جنگجوی یکيكشنبه 24 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش هفتم | حرکت جنگجو برای افزایش قدرت و استقامت ضروری هستند...
حرکت جنگجو دوفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت جنگجو دويكشنبه 24 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش هشتم | حرکت جنگجو دو بازوها، شانه ها، پاها و پشت شما را قوی می کند...
حرکت خم شدن در حالت ایستادهفاطمه کریمیانفاطمه کریمیانحرکت خم شدن در حالت ایستادهچهارشنبه 20 فروردين 1399سلسله پُست‌های بخش یوگا | بخش نهم | این حرکت برای درمان استرس، بهبود زانو درد و شادابی پوست بسیار مفید است...
20 نتیجه 1 از 323