ایالت نوناووتفارسی نشریهفارسی نشریهایالت نوناووتيكشنبه 25 خرداد 1399جدیدترین، بزرگترین و شمالی ترین قلمرو کانادا...
ایالت قلمرو های شمال غربیفارسی نشریهفارسی نشریهایالت قلمرو های شمال غربیشنبه 24 خرداد 1399دومین ایالت بزرگ و پرجمعیت ترین از سه قلمرو در شمال کانادا...
ایالت یوکانفارسی نشریهفارسی نشریهایالت یوکانچهارشنبه 21 خرداد 1399کوچکترین، کم جمعیت ترین و غربی ترین قلمرو از سه قلمرو کانادا...
ایالت کبکفارسی نشریهفارسی نشریهایالت کبکسه‌شنبه 20 خرداد 1399دومین ایالت پرجمعیت کانادا و بزرگترین ایالت کانادا از نظر مساحت...
ایالت جزیره پرنس ادواردفارسی نشریهفارسی نشریهایالت جزیره پرنس ادوارددوشنبه 19 خرداد 1399یکی از سه ایالت منطقه کرانه ای و کوچکترین ایالت در کانادا...
ایالت انتاریوفارسی نشریهفارسی نشریهایالت انتاریويكشنبه 18 خرداد 1399اولین ایالت پر جمعیت کانادا و دومین ایالت با مساحت بزرگ...
ایالت نوا اسکوشیافارسی نشریهفارسی نشریهایالت نوا اسکوشیاشنبه 17 خرداد 1399پرجمعیت ترین ایالت از سه ایالت منطقه کرانه ای کانادا و جزو چهار ایالت آتلانتیک...
ایالت نیوفاندلند و لابرادورفارسی نشریهفارسی نشریهایالت نیوفاندلند و لابرادورچهارشنبه 14 خرداد 1399یکی از چهار ایالت اقیانوس اطلس و دارای بزرگترین دانشگاه آتلانتیک...
ایالت نیوبرانزویکفارسی نشریهفارسی نشریهایالت نیوبرانزویکدوشنبه 12 خرداد 1399یکی از چهار ایالت اقیانوس اطلس و یکی از چهار ایالت بنیانگذار کنفدراسیون کانادا...
13 نتیجه 1 از 22