بانک اطلاعات

این بخش به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین به کار بستن دانسته‌ها و کسب تجربه قلمداد می شود. به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مشاغل و دانشگاه ها، افرادی هستند که جویای زندگی کاری در کنار یادگیری حرفه و کسب شغل برای داشتن تجربه زندگی و رفاه و پیشرفت علمی در بهترین دانشگاه های کانادا می باشند. به طور کلی، بحث در خصوص مشاغل و دانشگاه ها هر کدام به صورت مستقل و جامع آورده شده است. با توجه به این مفاهیم می توانید تصمیم گیری درستی را برای زندگی آتی خود رقم بزنید.
آموزشگاه Home Child Careفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Home Child Careدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Mahshid Nik
آموزشگاه Home Daycareفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Home Daycareدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Mahnoush Davari
آموزشگاه I. G.T. Driving Schoolفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه I. G.T. Driving Schoolدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Kian Kazemi
آموزشگاه International Academy Of Designفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه International Academy Of Designدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Edith Pierce
آموزشگاه (Jacques Cartier French Immersion School (JCFIفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه (Jacques Cartier French Immersion School (JCFIدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Afsaneh Rahimi
آموزشگاه Barrister And Solicitorفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Barrister And Solicitorدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Jeffrey Shek
آموزشگاه Kiddies Kornerفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Kiddies Kornerدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Maryam Tomazadeh
آموزشگاه Driving Schoolفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Driving Schoolدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Amir Azimpour
آموزشگاه Little Foot Daycareفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Little Foot Daycareدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Mahnaz Sattaur
516 نتیجه 1 از 5823