بانک اطلاعات

این بخش به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین به کار بستن دانسته‌ها و کسب تجربه قلمداد می شود. به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مشاغل و دانشگاه ها، افرادی هستند که جویای زندگی کاری در کنار یادگیری حرفه و کسب شغل برای داشتن تجربه زندگی و رفاه و پیشرفت علمی در بهترین دانشگاه های کانادا می باشند. به طور کلی، بحث در خصوص مشاغل و دانشگاه ها هر کدام به صورت مستقل و جامع آورده شده است. با توجه به این مفاهیم می توانید تصمیم گیری درستی را برای زندگی آتی خود رقم بزنید.
آموزشگاه Mitra Driving Schoolفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Mitra Driving Schoolدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Mitra Berang
آموزشگاه Mokhtarzadeh Driving Schoolفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Mokhtarzadeh Driving Schoolدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Omar Mokhtarzadeh
آموزشگاه National Driving Schoolفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه National Driving Schoolدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Mohamad Mostafaloo
آموزشگاه (Omega Driving School (Ecole De Conduitفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه (Omega Driving School (Ecole De Conduitدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Maria Boghosian
آموزشگاه Omid Daycareفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Omid Daycareدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Maliheh-Banj Shafiei
آموزشگاه Pascal Academyفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Pascal Academyدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Jalil Hajimir
242 Rows,1 of 4123