بانک اطلاعات

این بخش به عنوان یکی از مهم ترین نقاط اتصال بین به کار بستن دانسته‌ها و کسب تجربه قلمداد می شود. به تعبیر بهتر بازیگران عناصر اصلی مشاغل و دانشگاه ها، افرادی هستند که جویای زندگی کاری در کنار یادگیری حرفه و کسب شغل برای داشتن تجربه زندگی و رفاه و پیشرفت علمی در بهترین دانشگاه های کانادا می باشند. به طور کلی، بحث در خصوص مشاغل و دانشگاه ها هر کدام به صورت مستقل و جامع آورده شده است. با توجه به این مفاهیم می توانید تصمیم گیری درستی را برای زندگی آتی خود رقم بزنید.
آموزشگاه ABSA Canada Internationalفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه ABSA Canada Internationalدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Salim-Rashid Naziruddin
آموزشگاه All Wheel Truck Trainingفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه All Wheel Truck Trainingدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Seyed
آموزشگاه Amin Driving Schoolفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Amin Driving Schoolدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Mohammad-Nasim Amin
آموزشگاه ANA Daycareفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه ANA Daycareدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Mansoreh Asgharzadah
آموزشگاه Anis Driving Schoolفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Anis Driving Schoolدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Anis Ghalami
آموزشگاه Arik Academy Of Defensive Drivingفارسی نشریهفارسی نشریهآموزشگاه Arik Academy Of Defensive Drivingدوشنبه 25 فروردين 1399مدیر: Khalid Khan
93 Rows,1 of 1623