دانشگاه کبک مونتریالفارسی نشریهفارسی نشریهدانشگاه کبک مونتریالسه‌شنبه 20 خرداد 1399دانشگاه کبک مونتریال واقع در کانادا، استان کبک و شهر مونتریال...
دانشگاه مونتریالفارسی نشریهفارسی نشریهدانشگاه مونتریاليكشنبه 18 خرداد 1399دانشگاه مونتریال واقع در کانادا، استان کبک و شهر مونتریال...
دانشگاه تکنولوژی عالی مونتریالفارسی نشریهفارسی نشریهدانشگاه تکنولوژی عالی مونتریالشنبه 17 خرداد 1399دانشگاه تکنولوژی عالی مونتریال واقع در کانادا، استان کبک و شهر مونتریال...
دانشگاه مک‌گیلفارسی نشریهفارسی نشریهدانشگاه مک‌گیلشنبه 17 خرداد 1399دانشگاه مک‌گیل واقع در کانادا، استان کبک و شهر مونتریال...
دانشگاه ملی تحقیقات علمیفارسی نشریهفارسی نشریهدانشگاه ملی تحقیقات علمیشنبه 17 خرداد 1399دانشگاه ملی تحقیقات علمی واقع در کانادا، استان کبک و شهر کبک...
دانشگاه ملی مدیریت دولتیفارسی نشریهفارسی نشریهدانشگاه ملی مدیریت دولتیشنبه 17 خرداد 1399دانشگاه ملی مدیریت دولتی واقع در کانادا، استان کبک و شهر کبک...
دانشگاه کنکوردیافارسی نشریهفارسی نشریهدانشگاه کنکوردیاشنبه 17 خرداد 1399دانشگاه کنکوردیا واقع در کانادا، استان کبک و شهر مونتریال...
پاسخ به پرسش های متداول درباره فارسیفارسی نشریهفارسی نشریهپاسخ به پرسش های متداول درباره فارسیچهارشنبه 7 اسفند 1398باید و نباید هایی که باید در فارسی بدانیم و رعایت کنیم.
فارسی؛ نشریه آنلاین فارسی زبانان کانادافارسی نشریهفارسی نشریهفارسی؛ نشریه آنلاین فارسی زبانان کاناداجمعه 11 بهمن 1398در فارسی درباره کانادا و زندگی در آن به فارسی سخن می‌گوییم.
9 نتیجه