سوگند نامه شهروندی

سوگند نامه شهروندی
سوگندنامه شهروندی کشور کانادا قسم می‌خورم (یا تأیید می‌کنم) که من وفادار خواهم بود و وفادار حقیقی باشم به ملکه الیزابت دوم ملکه کانادا و وارثان و جانشینان او و این‌که من صادقانه رعایت خواهم کرد قوانین کانادا را و وظایفم را به عنوان شهروند کانادایی انجام می‌دهم. canada.caفارسی | شنبه 5 تير 1400132 بازدید