فهم سوگند نامه

فهم سوگند نامه
در کانادا، ما وفاداری خود را به کسی که نماینده همه کانادایی‌ها است ابراز می‌کنیم، نه به سندی مانند قانون اساسی و نه به یک نشان مانند پرچم، یا یک پدیده سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیکی) مانند یک کشور، اعتقاد داریم. در حکومت پادشاهی مشروطه ما، این اصول توسط حاکمیت (پادشاه یا ملکه) درج شده است. این یک اصل بسیار ساده و در عین حال قدرتمند است: کانادا همانگونه که توسط پادشاهی بزرگ جلوه داده می‌شود، شخصِ حاکم هم توسط کانادا اقتدار می‌یابد. canada.caفارسی | شنبه 19 تير 1400127 بازدید