مطالعه شهروندی کانادا

مطالعه شهروندی کانادا
تنها راهنمای مطالعه رسمی برای شهروندی آزمونِ کانادا را کشف کن (= دریاب) است: حقوق و مسئولیت‌های شهروندی و مهاجرت کانادا بدون هزینه‌ای در دسترس است. اگر شما درخواست شهروندی کرده‌اید و برای آزمون تابعیت خودتان را آماده می‌کنید، منبع اصلی شما باید راهنمای مطالعه رسمی باشد. اگر از منابع دیگری برای آمادگی در آزمون شهروندی استفاده می‌کنید، ریسک این کار با خودتان است. فارسی | سه‌شنبه 22 تير 1400123 بازدید