پذیرش شهروندی کانادا چگونه است؟

پذیرش شهروندی کانادا چگونه است؟
وقتی شما درخواست تابعیت می‌کنید، مقامات وضعیت شما را بررسی می‌کنند، تحقیق می‌کنند که تقاضای شما ممنوعیت اعمال نداشته باشد و اطمینان حاصل می‌کنند که مقررات را رعایت می‌کنید. درخواست شما ممکن است چندین ماه طول بکشد. لطفاً هنگامی که درخواست شما در حال رسیدگی می‌باشد اطمینان حاصل کنید که مرکز تماس همیشه آدرس صحیح شما را داشته باشد. فارسی | دوشنبه 4 مرداد 140043 بازدید