فارسی نشریهفارسی نشریهعضویت از شنبه 26 بهمن 1398فارسی نشریه آنلاین فارسی زبانان کاناداfarsi.cainstagram.comtwitter.com
00
ایالت منیتوباپنجمین ایالت پرجمعیت کانادا و یکی از سه ایالت منطقه علفزار کانادا...1 هفته پیش
00
ایالت بریتیش کلمبیاسومین ایالت پرجمعیت کانادا و تنها ایالت که با اقیانوس آرام هم مرز است...2 ماه پیش
00
ایالت آلبرتاچهارمین ایالت پرجمعیت کانادا و پرجمعیت ترین ایالت از سه ایالت منطقه علفزار...2 ماه پیش
00
پاسخ به پرسش های متداول درباره فارسیباید و نباید هایی که باید در فارسی بدانیم و رعایت کنیم.4 ماه پیش
20
فارسی؛ نشریه آنلاین فارسی زبانان کانادادر فارسی درباره کانادا و زندگی در آن به فارسی سخن می‌گوییم.4 ماه پیش
00
آموزشگاه Home Daycareمدیر: Mahnoush Davari4 ماه پیش
116 Rows,1 of 2023

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 6871فارسیکاناداتورنتوونکاورمونتریالاوتاوامهاجرتاملاکتجارتکسب و کارنشریه آنلاین فارسی زبانان کاناداتحصیل در کانادامهاجرت به کاناداکار در کاناداآموزشگاهAcademyABSA Canada InternationalSalimRashid NaziruddinAll Wheel Truck TrainingSeyedAmin Driving SchoolMohammadNasim AminMansoreh AsgharzadahAna DaycareAnis Driving SchoolAnis GhalamiArik Academy Of Defensive DrivingKhalid KhanAshrat Deyhori Daycare New MarketAshrat DeyhoriBayview Driving SchoolMozaffar SoudiBayview School Of BalletLarissa KouznetsovaBrain Master AbacusAnil DixitCanadian Business CollegeMazher JaffryCanbra Training ConsultingEdna SchiavinattoCollege Of Defensive DrivingAli BaigiEverest CollegeSharareh AnsariَAcademyGolden Oak Home StagingZari YaghoubiHome DaycareMahnoush DavariInternational Academy Of DesignEdith PierceSidiq Driving SchoolSadiqullah Sadiqaiدانشگاه هنر آلبرتاکلگریدانشگاه آتاباسکاادمونتوندانشگاه مک ایواندانشگاه مونت رویالدانشگاه آلبرتاکامرسکالج دانشگاهی شمالمنیتوبادی پاستامپسوندانشگاه لثبریجدانشگاه کاپیلانوبریتیش کلمبیاشمال ونکووردانشگاه هنر و طراحی امیلی کاردانشگاه پلی تکنیک کوآنتلنریچموندسوریلنگلیکلورودیلدانشگاه رویال رودزویکتوریادانشگاه سایمون فریزربرنابیدانشگاه تامسون ریورزکملوپسدانشگاه بریتیش کلمبیاکلونادانشگاه کلگریدانشگاه ویکتوریادانشگاه فریزر والیابوتسفوردچیلیوکمیشندانشگاه بریتیش کلمبیای شمالیپرنس جرجدانشگاه ونکوور آیلندنانائیمودانکنپارکسویلپاول ریوردانشگاه برندوندانشگاه منیتوباوینیپگدانشگاه وینیپگدانشگاه مونت آلیسوننیوبرانزویکسکویلدانشگاه سنت توماسفردریکتوندانشگاه نیوبرانزویکسنت جاندانشگاه مونکتونشیپیگنادمندستندانشگاه مموریال نیوفاندلندنیوفاندلند و لابرادورکرنر بروکهارلودانشگاه آکادیانوا اسکوشیاولف ویلدانشگاه کیپ برتونسیدنیدانشگاه دالهاوزیهلیفکسترورودانشگاه مانت سنت وینسنتدانشگاه کالج هنر و طراحی نوا اسکوشیادانشگاه سنت فرانسیس خاویرآنتیگونیشدانشگاه سنت ماریدانشگاه سنت آنپوینت اگلیسدانشگاه آلگوماانتاریوسو سنت ماریدانشگاه براکسنت کاترینزهمیلتوندانشگاه کارلتوناتاوادانشگاه لیکهدثاندر بیاوریلیادانشگاه لورنشنسادبریهرستکپوسکسینگتیمینسدانشگاه مک مستردانشگاه نيپيسينگنورث بیبريسبريدجبرنتفورددانشگاه هنر و طراحی انتاریودانشگاه کویینزکینگستوندانشکده نظامی سلطنتی کانادادانشگاه رایرسوندانشگاه ترنتپیتربورواوشاواایالت آلبرتادانشگاه فرانسوی انتاریودانشگاه گوئلفآلفرد و پالنتاگنتریج تاونکمپتویلایالت بریتیش کلمبیادانشگاه تکنولوژی انتاریودانشگاه اتاوادانشگاه تورنتواسکاربرومیسیساگاایالت منیتوبادانشگاه واترلوکمبریجکیچنراستراتفورددانشگاه وسترن انتاریولندندانشگاه ویندزوردانشگاه ویلفرید لوریردانشگاه یورکدانشگاه پرنس ادوارد آیلندشارلوت تاوندانشگاه بیشاپکبکشربروکدانشگاه کنکوردیادانشگاه تکنولوژی عالی مونتریالدانشگاه ملی مدیریت دولتیگتینوسگنهتروا ریویردانشگاه ملی تحقیقات علمیلاوالوارندانشگاه مک گیلسنتآندوبلووکبکدانشگاه مونتریالدانشگاه شربروکدانشگاه آبیتیبیتمیسکامانگ کبکرویننوراندادانشگاه اوتاوه کبکسنژرومدانشگاه کبک چیکوتیمیدانشگاه کبک مونتریالدانشگاه کبک ریموسکیلویدانشگاه کبک تروا ریویردانشگاه لاوالدانشگاه رجایناساسکاچوانساسکاتونسویفت کارنتدانشگاه ساسکاچواندانشگاه یوکانوایت هورسدانشگاه فرلی دیکنسونمؤسسه فناوری نیویورکدانشگاه کوئستاسکوامیشدانشگاه نیاگارادانشگاه ترینیتی وسترندانشگاه کانادا وستکالج دانشگاه بوثدانشگاه منونایتدانشگاه کینگزوودساوسکسدانشگاه کراندالدانشگاه سنت استیونزسنت استیوندانشگاه فردریکتوندانشکده علوم دین آتلانتیکدانشگاه تیندالدانشگاه ردیمرانکستردانشگاه کینگزدانشگاه کینگز کالج
دوست های منبابک ارجمندیعلی باباخانی